Werking EU

Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese UnieHet Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie regelt de procedurele kant van de EU. Je kan de tekst hier vinden op de EU site of hier als pdf downloaden.


In artikel 16 van dit Verdrag staat de expliciete bevoegdheid van de EU om regels aan te nemen op het gebied van gegevensbescherming.


Artikel 16


1. Eenieder heeft recht op bescherming van zijn persoonsgegevens.


2. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure de voorschriften vast betreffende de bescherming van natuurlijke personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie, alsook door de lidstaten, bij de uitoefening van activiteiten die binnen het toepassingsgebied van het recht van de Unie vallen, alsmede de voorschriften betreffende het vrij verkeer van die gegevens. Op de naleving van deze voorschriften wordt toezicht uitgeoefend door onafhankelijke autoriteiten.


De op basis van dit artikel vastgestelde voorschriften doen geen afbreuk aan de in artikel 39 van het Verdrag betreffende de Europese Unie bedoelde specifieke voorschriften.