Het EVRM

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens


Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) is een verdrag van de Raad van Europa. De Raad van Europa is niet hetzelfde als de Europese Unie. Bij de Raad van Europa zijn bijna alle Europese landen aangesloten, ook bijvoorbeeld Rusland en Turkijë. De Raad van Europa gaat voornamelijk over de bescherming van mensenrechten.


Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens stamt uit 1950 en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) houdt daar toezicht op. Het verdrag kun je hier op de site van de Raad van Europa vinden of hier als pdf downloaden. Voor de jurisprudentie van het EHRM klik je hier en voor een overzicht van de uitspraken van het Hof over het recht op privacy klik hier.


Het EVRM kent geen recht op gegevensbescherming, maar wel het recht op privacy. Het recht op gegevensbescherming is pas echt opgekomen zo rond de jaren 70 van de vorige eeuw, dus nadat het EVRM was aangenomen. Wel heeft het EHRM besloten dat delen van dat nieuwe recht ook onder het recht op privacy uit het EVRM zullen vallen. Het recht op privacy wordt in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens met name beschermd in artikel 8 EVRM.ARTIKEL  3 Verbod van foltering


Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan

onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.ARTIKEL 8 Recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven


1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn

familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.

2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan

in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is

voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in

het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid

of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van

wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de

gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de

rechten en vrijheden van anderen.


ARTIKEL 12 Recht te huwen


Mannen en vrouwen van huwbare leeftijd hebben het recht te

huwen en een gezin te stichten volgens de nationale wetten die

de uitoefening van dit recht beheersen.