De grondwet

De Nederlandse GrondwetDe Nederlandse Grondwet is de hoogste wet in Nederland. Daarin staan grondrechten, staat beschreven hoe wetten tot stand dienen te komen en hoe Nederlandse wetten zich verhouden tot internationale afspraken.


Er staat een aantal grondrechten in de Grondwet die met privacy en gegevensbescherming hebben te maken, namelijk de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10), de bescherming van het lichaam (artikel 11), de bescherming van de woning (artikel 12) en het communicatiegeheim (artikel 13).Artikel 10


1 Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.


2  De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.


3  De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.


Artikel 11


Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.


Artikel 12


1 Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.


2 Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.


3 Aan de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt. Indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden, kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld. In de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten, indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet.


Artikel 13


1 Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.


2  Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen.
De tekst van de Nederlandse Grondwet vind je hier.

Meer achtergrondinformatie over de Nederlandse grondwet vind je hier.