Artikel 99

Uitleg bij artikel 99 AVGArtikel 99 AVG is een procedureel artikel.


Lid 1 stelt dat de Verordening in werking is getreden 20 dagen na de publicatie daarvan. De AVG is aangenomen op 27 april 2016, is gepubliceerd op 4 mei 2016 en dus in werking getreden op 24 mei 2016.


Lid 2 stelt dat de AVG pas van toepassing is vanaf 25 mei 2018. Dan gelden de regels dus pas echt. Door deze regel hebben bedrijven en overheden 2 jaar de tijd gekregen om hun zaken op orde te krijgen.

Artikel 99 Inwerkingtreding en toepassing


1.Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.


2.Zij is van toepassing met ingang van 25 mei 2018.

Overwegingen


(172) De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 en heeft op 7 maart 2012 (1) advies uitgebracht.

Bronnen