Artikel 94

Uitleg bij artikel 94 AVGLid 1 stelt dat op het moment dat de AVG van toepassing is de Richtlijn bescherming persoonsgegevens komt te vervallen.


Lid 2 stelt dat verwijzingen in andere wetten en regels naar de Richtlijn bescherming persoonsgegevens moeten worden gelezen als een verwijzing naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Er zijn duizenden wetten en regels die naar de Richtlijn verwijzen. Eigenlijk zouden die allemaal moeten worden herzien; om dat tijdrovende proces te voorkomen stelt de AVG simpel dat de oude verwijzingen kunnen blijven staan, maar anders moeten worden geïnterpreteerd. Datzelfde geldt voor verwijzingen naar de Artikel 29 Werkgroep, die door de Richtlijn bescherming persoonsgegevens was ingesteld, en door de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt vervangen door het Comité.

Artikel 94 Intrekking van Richtlijn 95/46/EG


1.Richtlijn 95/46/EG wordt met ingang van 25 mei 2018 ingetrokken.


2.Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar deze verordening. Verwijzingen naar de groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, die bij artikel 29 van Richtlijn 95/46/EG is opgericht, gelden als verwijzingen naar het bij deze verordening opgerichte Europees Comité voor gegevensbescherming.

Overwegingen(171) Richtlijn 95/46/EG dient door deze verordening te worden vervangen. Verwerkingen die al gaande zijn op de datum van toepassing van deze verordening, dienen overeenkomstig deze verordening te worden gebracht binnen twee jaar na de inwerkingtreding ervan. Om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen na de datum van toepassing van deze verordening de verwerking voort te zetten, hoeft de betrokkene voor een verwerking waarmee hij krachtens Richtlijn 95/46/EG heeft ingestemd op een manier die aan de voorwaarden van deze verordening voldoet, niet nog eens toestemming te geven. Besluiten van de Commissie en door de toezichthoudende autoriteiten verleende toestemmingen die op Richtlijn 95/46/EG zijn gebaseerd, blijven van kracht totdat zij worden gewijzigd, vervangen of ingetrokken.