Artikel 88

Uitleg bij artikel 88 AVG


Artikel 88 staat in hoofdstuk IX getiteld 'Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking'.  Artikel 88 geeft speciale regels voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van arbeidsverhoudingen. Het gaat dan met name om het verwerken van persoonsgegevens door de werkgever over de werknemer. Het kan dan gaan om de verwerking die direct aan de werkzaamheden van de werknemers en het bedrijf zijn gekoppeld, maar ook meer algemene verwerkingen, zo geeft overweging 155 aan.

Gegevens over werknemers mogen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het maken van plannen, het uitstippelen van beleid en het promoten van diversiteit en gelijkheid. Een voorbeeld van dat laatste type verwerking is een (gedeeltelijke) openbaarmaking van het loon van de werknemers, om de gelijkheid tussen man en vrouw te bevorderen. In Nederland wordt aan de beperkingsmogelijkheden uit artikel 85 tot en met 91 invulling gegeven door de Uitvoeringswet AVG.


Lid 1 geeft aan dat beperkingen in de arbeidssfeer ten aanzien van de rechten en vrijheden van het datasubject mogen worden neergelegd door lidstaten. Deze beperkingen moeten wel bij wet of bij collectieve overeenkomst, zoals een CAO, zijn vastgelegd.


Lid 2 geeft de grenzen aan van de beperkingen als bedoeld in lid 1; deze beperkingen moeten in ieder geval rekening houden met de menselijke waardigheid en grondrechten van het datasubject. Daarbij zal met name rekening worden gehouden met de transparantie van de verwerkingen, de doorgifte van de persoonsgegevens naar andere organisaties binnen hetzelfde concern en toezichtsystemen op het werk, zoals bijvoorbeeld camera's die diefstal of vernieling moeten registreren en tegengaan.


Lid 3 geeft aan dat lidstaten die bijzondere regels aannemen als bedoeld in lid 1 dit uiterlijk op 25 mei 2018 moeten melden aan de Europese Commissie, dat wil zeggen de dag dat de AVG van toepassing is (artikel 99 AVG). De Commissie kan zo een lijst bijhouden van diverse maatregelen en eventueel optreden als bepaalde uitzonderingen haars inziens te ver gaan; de uitzonderingen mogen immers slechts gelden voor zover dat noodzakelijk en evenredig is. Ook moeten lidstaten het onmiddellijk melden als zij na de datum van 25 mei 2018 nieuwe regels aannemen of wijzigingen aanbrengen aan de reeds bestaande regels. Zelfde vereisten staan ook in artikel 85 (vrijheid van meningsuiting) en artikel 90 (geheimhoudingsplicht), maar niet in artikel 86 (openbaarheid), 87 (identificatienummer), 89 (onderzoek en archivering) en 91 (religieuze organisaties).

Artikel 88 Verwerking in het kader van de arbeidsverhouding

 

1.Bij wet of bij collectieve overeenkomst kunnen de lidstaten nadere regels vaststellen ter bescherming van de rechten en vrijheden met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van werknemers in het kader van de arbeidsverhouding, in het bijzonder met het oog op aanwerving, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, met inbegrip van de naleving van wettelijke of uit collectieve overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen, het beheer, de planning en de organisatie van de arbeid, gelijkheid en diversiteit op het werk, gezondheid en veiligheid op het werk, bescherming van de eigendom van de werkgever of de klant dan wel met het oog op de uitoefening en het genot van de met de arbeidsverhouding samenhangende individuele of collectieve rechten en voordelen, en met het oog op de beëindiging van de arbeidsverhouding.


2.Die regels omvatten passende en specifieke maatregelen ter waarborging van de menselijke waardigheid, de gerechtvaardigde belangen en de grondrechten van de betrokkene, met name wat betreft de transparantie van de verwerking, de doorgifte van persoonsgegevens binnen een concern of een groepering van ondernemingen die gezamenlijk een economische activiteit uitoefenen en toezichtsystemen op het werk.


3.Elke lidstaat deelt de Commissie uiterlijk op 25 mei 2018 de overeenkomstig lid 1 vastgestelde wetgevingsbepalingen mee, alsook onverwijld alle latere wijzigingen daarvan.

Overwegingen(155) In het lidstatelijke recht of in collectieve overeenkomsten, met inbegrip van „bedrijfsovereenkomsten”, kunnen specifieke regels worden vastgesteld voor de verwerking van de persoonsgegevens van werknemers in het kader van de arbeidsverhouding, met name voor de voorwaarden waaronder persoonsgegevens in de arbeidsverhouding op basis van de toestemming van de werknemer mogen worden verwerkt, voor de aanwerving, voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, met inbegrip van de naleving van wettelijke of uit collectieve overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen, voor het beheer, de planning en de organisatie van de arbeid, voor gelijkheid, diversiteit, gezondheid en veiligheid op het werk, voor de uitoefening en het genot van de met de arbeidsverhouding samenhangende individuele of collectieve rechten en voordelen, en voor de beëindiging van de arbeidsverhouding.