Artikel 87

Uitleg bij artikel 87 AVGArtikel 87 staat in hoofdstuk IX getiteld 'Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking'. Artikel 87 bepaalt dat lidstaten een nationaal identificatienummer mogen instellen. In Nederland is dat het burgerservicenummer. Wel moeten daarbij de rechten en vrijheden van het datasubject zo goed mogelijk worden beschermd. In Nederland wordt aan de beperkingsmogelijkheden uit artikel 85 tot en met 91 invulling gegeven door de Uitvoeringswet AVG.

Artikel 87 Verwerking van het nationaal identificatienummer


De lidstaten kunnen de specifieke voorwaarden voor de verwerking van een nationaal identificatienummer of enige andere identificator van algemene aard nader vaststellen. In dat geval wordt het nationale identificatienummer of enige andere identificator van algemene aard alleen gebruikt met passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkene uit hoofde van deze verordening.

Overwegingen