Artikel 86

Uitleg bij artikel 86 AVGArtikel 86 staat in hoofdstuk IX getiteld 'Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking'. Dit artikel gaat om de toegang tot overheidsinformatie; in overheidsdocumenten zijn vrijwel altijd persoonsgegevens vervat. Openbaarheid van bestuur vergt dat burgers en journalisten toegang kunnen krijgen tot officiële documenten en stukken over besluitvormingsprocessen binnen de overheid. Daarbij is een trend van actieve openbaarheid; dat wil zeggen dat de overheid op eigen initiatief stukken en documenten online zet en niet wacht op een verzoek van een journalist of burger. Daaraan gekoppeld is de mogelijkheid, die door de EU wordt gepromoot, om de overheidsinformatie niet alleen ter beschikking te stellen om in te zien of om onderzoeksjournalistiek mee te doen, maar de gegevens ter beschikking te stellen om commercieel te exploiteren. Start-ups en multinationals kunnen dan met de overheidsdata aan de slag en nieuwe producten en diensten vervaardigen. Om dit te promoten heeft de EU een speciale richtlijn aangenomen, de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie (in Nederland geïmplementeerd in de Wet hergebruik overheidsinformatie). Overweging 154 geeft wel aan dat die richtlijn niet geldt voor documenten die krachtens de toegangsregelingen niet of in beperkte mate mogen worden ingezien omwille van de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland wordt aan de beperkingsmogelijkheden uit artikel 85 tot en met 91 invulling gegeven door de Uitvoeringswet AVG.

Artikel 86 Verwerking en recht van toegang van het publiek tot officiële documenten


Persoonsgegevens in officiële documenten die voor de uitvoering van een taak van algemeen belang in het bezit zijn van een overheidsinstantie, een overheidsorgaan of een particulier orgaan, mogen door de instantie of het orgaan in kwestie worden bekendgemaakt in overeenstemming met het Unierecht of het lidstatelijke recht dat op de overheidsinstantie of het orgaan van toepassing is, teneinde het recht van toegang van het publiek tot officiële documenten in overeenstemming te brengen met het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van deze verordening.

Overwegingen(154) Deze verordening biedt de mogelijkheid om bij de toepassing daarvan rekening te houden met het beginsel recht van toegang van het publiek tot officiële documenten. De toegang van het publiek tot officiële documenten kan als een algemeen belang worden beschouwd. Persoonsgegevens in documenten die in het bezit zijn van een overheidsinstantie of overheidsorgaan, moeten door die instantie of dat orgaan kunnen worden vrijgegeven, indien in het Unierecht of het lidstatelijke recht dat op de overheidsinstantie of het overheidsorgaan van toepassing is, in de vrijgave van die gegevens wordt voorzien. Die wetgeving moet de toegang van het publiek tot officiële documenten en het hergebruik van overheidsinformatie verzoenen met het recht op bescherming van persoonsgegevens, en mag derhalve voorzien in de noodzakelijke afstemming op het recht op de bescherming van persoonsgegevens krachtens deze verordening. De verwijzing naar overheidsinstanties en -organen in die context moet alle autoriteiten en andere organen die onder het lidstatelijke recht inzake de toegang van het publiek tot documenten vallen, omvatten. Richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad doet geen afbreuk aan en heeft geen gevolgen voor het niveau van bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens uit hoofde van het Unierecht en het lidstatelijke recht, en houdt met name geen wijziging in van de in deze verordening vastgestelde verplichtingen en rechten. Meer bepaald mag die richtlijn niet gelden voor documenten die krachtens de toegangsregelingen niet of in beperkte mate mogen worden ingezien omwille van de bescherming van persoonsgegevens, en voor delen van documenten die krachtens die regelingen mogen worden ingezien, maar die persoonsgegevens bevatten waarvan het hergebruik bij wet onverenigbaar is verklaard met het recht inzake bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.