Artikel 69

Uitleg bij artikel 69 AVG

 

 

Komt nog

Artikel 69 Onafhankelijkheid

 

1.Het Comité treedt bij de uitvoering van zijn taken of de uitoefening van zijn bevoegdheden overeenkomstig de artikelen 70 en 71 onafhankelijk op.

 

2.Onverminderd verzoeken van de Commissie als bedoeld in artikel 70, lid 1, onder b), en artikel 70, lid 2, vraagt noch aanvaardt het Comité bij de uitvoering van zijn taken of de uitoefening van zijn bevoegdheden instructies van wie dan ook.

Overwegingen

 

 

 

Bronnen