Artikel 44

Uitleg bij artikel 44 AVGKomt nog.

Artikel 44 Algemeen beginsel inzake doorgiften


Persoonsgegevens die worden verwerkt of die zijn bestemd om na doorgifte aan een derde land of een internationale organisatie te worden verwerkt, mogen slechts worden doorgegeven indien, onverminderd de overige bepalingen van deze verordening, de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker aan de in dit hoofdstuk neergelegde voorwaarden hebben voldaan; dit geldt ook voor verdere doorgiften van persoonsgegevens vanuit het derde land of een internationale organisatie aan een ander derde land of een andere internationale organisatie. Alle bepalingen van dit hoofdstuk worden toegepast opdat het door deze verordening voor natuurlijke personen gewaarborgde beschermingsniveau niet wordt ondermijnd.

Overwegingen(101) Verkeer van persoonsgegevens van en naar landen buiten de Unie en internationale organisaties is noodzakelijk voor de ontwikkeling van het internationale handelsverkeer en de internationale samenwerking. De groei van dit verkeer brengt nieuwe uitdagingen en aandachtspunten met zich voor de bescherming van persoonsgegevens. Wanneer persoonsgegevens echter van de Unie aan verwerkingsverantwoordelijken, verwerkers of andere ontvangers in derde landen of internationale organisaties worden doorgegeven, mag dit niet ten koste gaan van het beschermingsniveau waarvan natuurlijke personen in de Unie door deze verordening verzekerd zijn, ook in gevallen van verdere doorgiften van persoonsgegevens van het derde land of de internationale organisatie aan verwerkingsverantwoordelijken, verwerkers in hetzelfde of een ander derde land of in dezelfde of een andere internationale organisatie. Doorgifte aan derde landen en internationale organisaties mag in ieder geval alleen plaatsvinden in volledige overeenstemming met deze verordening. Een doorgifte kan alleen plaatsvinden indien de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker, onder voorbehoud van de andere bepalingen van deze verordening, de bepalingen van deze verordening met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties naleeft.


(102) Deze verordening doet geen afbreuk aan internationale overeenkomsten die de Unie en derde landen met elkaar hebben gesloten om de doorgifte van persoonsgegevens te regelen en waarin passende waarborgen voor de betrokkenen zijn opgenomen. De lidstaten kunnen internationale overeenkomsten sluiten over de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen of internationale organisaties, op voorwaarde dat dergelijke overeenkomsten deze verordening of andere bepalingen van Unierecht onverlet laten en een adequaat beschermingsniveau bieden voor de grondrechten van de betrokkenen.


(114) Wanneer de Commissie niet heeft besloten of het niveau van gegevensbescherming in een derde land passend is, dient de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoe dan ook gebruik te maken van middelen die de betrokkenen ook na de doorgifte van hun gegevens afdwingbare en bruikbare rechten in de Unie verlenen met betrekking tot de verwerking ervan opdat zij de grondrechten en waarborgen kunnen blijven genieten.

Bronnen


C-101/01, LINDQUIST, 6.11.2003 (“LINDQUIST”)


C-317 AND 318/04, PARLIAMENT V. COUNCIL (PNR), 30.5.2006 (“PNR”)


Guidelines for Member States on the criteria to ensure compliance with data protection

requirements in the context of the automatic exchange of personal data for tax purposes


Statement of the WP29 on automatic inter-state exchanges of personal data

for tax purposes


Opinion 7/2010 on European Commission's Communication on the global approach to transfers of Passenger Name Record (PNR) data to third countries


Working Document setting up a table with the elements and principles to be

found in Binding Corporate Rules


Joint opinion on the proposal for a Council Framework Decision on the use of

Passenger Name Record (PNR) for law enforcement purposes, presented by the

Commission on 6 November 2007


Opinion 5/2007 on the follow-up agreement between the European Union and the United States of America on the processing and transfer

of passenger name record (PNR) data by air carriers to the United States Department of Homeland Security concluded in July 2007


Opinion 2/2007 on information to passengers about transfer of PNR data to US

authorities


Opinion 10/2006 on the processing of personal data by the Society for Worldwide Interbank

Financial Telecommunication (SWIFT)


Opinion 9/2006 on the Implementation of Directive 2004/82/EC of the Council on the obligation of carriers to communicate advance passenger data


Opinion 7/2006 on the ruling by the European Court of Justice of 30 May 2006 in Joined Cases C-317/04 and C-318/04 on the transmission of Passenger Name Records to the United States and the urgent need for a new agreement


Opinion 5/2006 on the ruling by the European Court of Justice of 30 May 2006 in

Joined Cases C-317/04 and C-318/04 on the transmission of Passenger Name

Records to the United States


Opinion 3/2005 on Implementing the Council Regulation (EC) No 2252/2004 of 13 December 2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States


Opinion 1/2005 on the level of protection ensured in Canada for the transmission of Passenger Name Record and Advance Passenger Information from airlines


Opinion 8/2004 on the information for passengers concerning the transfer of PNR data on flights between the European Union and the United States of America


Opinion 3/2004 on the level of protection ensured in Canada for the transmission of Passenger Name Records and Advanced Passenger Information from airlines


Opinion 2/2004 on the Adequate Protection of Personal Data Contained in the PNR

of Air Passengers to Be Transferred to the United States' Bureau of Customs and

Border Protection (US CBP)


Opinion 1/2004 on the level of protection ensured in Australia for the transmission of Passenger Name Record data from airlines


•Working Document on IATA Recommended Practice 1774 Protection for privacy and transborder data flows of personal data used in international air transport of passengers and of cargo (103 kB)    - WP 49

(14.09.2001)


Working Document: Transfers of personal data to third countries: Applying Articles 25 and 26 of the EU data protection directive (94 kB)    - WP 12 (July 1998)