Commentaar per artikel

Commentaar per artikel (work in progress)


HOOFDSTUK I Algemene bepalingen


Artikel 1 Onderwerp en doelstellingen

Artikel 2 Materieel toepassingsgebied

Artikel 3 Territoriaal toepassingsgebied

Artikel 4 Definities


HOOFDSTUK II Beginselen


Artikel 5 Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6 Rechtmatigheid van de verwerking

Artikel 7 Voorwaarden voor toestemming

Artikel 8 Voorwaarden voor de toestemming van kinderen met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij

Artikel 9 Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens

Artikel 10 Verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Artikel 11 Verwerking waarvoor identificatie niet is vereist


HOOFDSTUK III Rechten van de betrokkene

 


Afdeling 1 Transparantie en regelingen

Artikel 12 Transparante informatie, communicatie en nadere regels voor de uitoefening van de rechten van de betrokkene


Afdeling 2 Informatie en toegang tot persoonsgegevens

Artikel 13 Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld

Artikel 14 Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen

Artikel 15 Recht van inzage van de betrokkene


Afdeling 3 Rectificatie en wissing van gegevens

Artikel 16 Recht op rectificatie

Artikel 17 Recht op gegevenswissing („recht op vergetelheid”)

Artikel 18 Recht op beperking van de verwerking

Artikel 19 Kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking

Artikel 20 Recht op overdraagbaarheid van gegevens


Afdeling 4 Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

Artikel 21 Recht van bezwaar

Artikel 22 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering


Afdeling 5 Beperkingen

Artikel 23 Beperkingen


HOOFDSTUK IV Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker


Afdeling 1 Algemene verplichtingen

Artikel 24 Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke

Artikel 25 Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen

Artikel 26 Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken

Artikel 27 Vertegenwoordigers van niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers

Artikel 28 Verwerker

Artikel 29 Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker

Artikel 30 Register van de verwerkingsactiviteiten

Artikel 31 Medewerking met de toezichthoudende autoriteit


Afdeling 2 Persoonsgegevensbeveiliging

Artikel 32 Beveiliging van de verwerking

Artikel 33 Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit

Artikel 34 Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene


Afdeling 3 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en voorafgaande raadpleging

Artikel 35 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Artikel 36 Voorafgaande raadpleging


Afdeling 4 Functionaris voor gegevensbescherming

Artikel 37 Aanwijzing van de functionaris voor gegevensbescherming

Artikel 38 Positie van de functionaris voor gegevensbescherming

Artikel 39 Taken van de functionaris voor gegevensbescherming


Afdeling 5 Gedragscodes en certificering

Artikel 40 Gedragscodes

Artikel 41 Toezicht op goedgekeurde gedragscodes

Artikel 42 Certificering

Artikel 43 Certificeringsorganen


HOOFDSTUK V Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties


Artikel 44 Algemeen beginsel inzake doorgiften

Artikel 45 Doorgiften op basis van adequaatheidsbesluiten

Artikel 46 Doorgiften op basis van passende waarborgen

Artikel 47 Bindende bedrijfsvoorschriften

Artikel 48 Niet bij Unierecht toegestane doorgiften of verstrekkingen

Artikel 49 Afwijkingen voor specifieke situaties

Artikel 50 Internationale samenwerking voor de bescherming van persoonsgegevens


HOOFDSTUK VI Onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten


Afdeling 1 Onafhankelijkheid

Artikel 51 Toezichthoudende autoriteit

Artikel 52 Onafhankelijkheid

Artikel 53 Algemene voorwaarden voor de leden van de toezichthoudende autoriteit

Artikel 54 Regels inzake de oprichting van de toezichthoudende autoriteit


Afdeling 2 Competentie, taken en bevoegdheden

Artikel 55 Competentie

Artikel 56 Competentie van de leidende toezichthoudende autoriteit

Artikel 57 Taken

Artikel 58 Bevoegdheden

Artikel 59 Activiteitenverslagen


HOOFDSTUK VII Samenwerking en coherentie


Afdeling 1 Samenwerking

Artikel 60 Samenwerking tussen de leidende toezichthoudende autoriteit en de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten

Artikel 61 Wederzijdse bijstand

Artikel 62 Gezamenlijke werkzaamheden van toezichthoudende autoriteiten


Afdeling 2 Coherentie

Artikel 63 Coherentiemechanisme

Artikel 64 Advies van het Comité

Artikel 65 Geschillenbeslechting door het Comité

Artikel 66 Spoedprocedure

Artikel 67 Uitwisseling van informatie


Afdeling 3 Europees Comité voor gegevensbescherming

Artikel 68 Europees Comité voor gegevensbescherming

Artikel 69 Onafhankelijkheid

Artikel 70 Taken van het Comité

Artikel 71 Rapportage

Artikel 72 Procedure

Artikel 73 Voorzitter

Artikel 74 Taken van de voorzitter

Artikel 75 Secretariaat

Artikel 76 Vertrouwelijkheid


HOOFDSTUK VIII Beroep, aansprakelijkheid en sancties


 

Artikel 77 Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Artikel 78 Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een toezichthoudende autoriteit

Artikel 79 Recht om een doeltreffende voorziening in rechte in te stellen tegen een verwerkingsverantwoordelijke of een verwerker

Artikel 80 Vertegenwoordiging van betrokkenen

Artikel 81 Schorsing van de procedure

Artikel 82 Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid

Artikel 83 Algemene voorwaarden voor het opleggen van administratieve geldboeten

Artikel 84 Sancties


HOOFDSTUK IX Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking


Artikel 85 Verwerking en vrijheid van meningsuiting en van informatie

Artikel 86 Verwerking en recht van toegang van het publiek tot officiële documenten

Artikel 87 Verwerking van het nationaal identificatienummer

Artikel 88 Verwerking in het kader van de arbeidsverhouding

Artikel 89 Waarborgen en afwijkingen in verband met verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden

Artikel 90 Geheimhoudingsplicht

Artikel 91 Bestaande gegevensbeschermingsregels van kerken en religieuze verenigingen


HOOFDSTUK X Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen


Artikel 92 Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

Artikel 93 Comitéprocedure


HOOFDSTUK XI Slotbepalingen


Artikel 94 Intrekking van Richtlijn 95/46/EG

Artikel 95 Verhouding tot Richtlijn 2002/58/EG

Artikel 96 Verhouding tot eerder gesloten overeenkomsten

Artikel 97 Commissieverslagen

Artikel 98 Toetsing van andere Unierechtshandelingen inzake gegevensbescherming

Artikel 99 Inwerkingtreding en toepassing